Magazin DNES
March 12, 2009
Meryl Streepova: Nepochybuji o sobe, bohuzel...